კომპანიები

痺低ヰ痺倔Μ痺雪�痺倔� 痺低ヰ痺貰ヴ痺壯ヴ痺黛�,

痺。痺ャ痺痺雪Ζ痺雪ン

痺帋ヶ痺雪Β痺乍�

痺吼�痺帋�痺雪�痺倔ヴ痺黛�

痺低ヰ痺倔Μ痺雪�痺倔� 痺低ヰ痺貰ヴ痺壯ヴ痺黛�,

痺。痺ャ痺痺雪Ζ痺雪ン

痺帋ヶ痺雪Β痺乍�

痺吼�痺帋�痺雪�痺倔ヴ痺黛�

საქმიანობის წარმართვისა და ინვესტიციების განხორციელების პროცესში, გაზელ ფაინანსი გამოირჩევა გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი (ESG) პასუხისმგებლობით და  ეთიკის უმაღლესი სტანდარტებით. იგივეს მოვითხოვთ  კომპანიებისგან, რომლებშიც ვახორციელებთ ინვესტირებას. გარემოსდაცვით, სოციალურ და მმართველობით საკითხებთან ან ეთიკურ ნორმებთან დაკავშირებული პრეტენზიების/საჩივრების  შემთხვევაში გაზელ ფაინანსის, მის მიერ მართული ფონდების ან იმ კომპანიების მიმართ, რომელშიც გაზელ ფაინანსი ახდენს ინვესტირებას, ან სხვა სახის  პრეტენზიის/საჩივრის შემთხვევაში, გთხოვთ დაუკავშირდეთ გაზელ ფაინანსის ESG და შესაბამისობის ოფიცერს, ემილი ჩანონს (საკონტაქტო ინფორმაციისთვის, იხილეთ ჩვენი საკონტაქტო გვერდი). იგი დაუყოვნებლივ მოახდენს რეაგირებას და იმუშავებს თქვენთან ერთად  საკითხის გადაჭრაზე, ანონიმურობის სრული დაცვით.
გაიცანით ჩვენი გუნდი